Het is een eer en een voorrecht op Holland Christian Schools om samen te werken met ouders en kerken om de unieke geloofsontwikkeling van elke leerling aan te moedigen. Onze missie is om "geesten toe te rusten en harten te koesteren om de wereld te transformeren voor Jezus Christus." Dit zijn geen afzonderlijke en afzonderlijke inspanningen. We willen het hele kind op een geïntegreerde manier eren. De docenten van Holland Christian zijn uniek toegerust om de groei en volwassenheid van studenten in elke dimensie van hun wezen aan te moedigen, inclusief hun geloof.

/Echt geloof in het echte leven

Hoe ziet dit er dagelijks uit in onze scholen? Het betekent we bidden in onze klaslokalen en de hele dag door. We hebben de vrijheid en het verlangen om openlijk en opzettelijk Gods aanwezigheid en werk in ons leven te erkennen wanneer de behoefte of het verlangen gedurende de dag aanwezig is. Op elk willekeurig moment is een willekeurig aantal klassen gedurende de dag bezig met gebed en devotie. Maar dat is niet alles.

Geloofsontwikkeling betekent: wij aanbidden samen in de kapel. We waarderen en koesteren de vrijheid en kansen die we als groep hebben om te aanbidden. Elke klas op elke school komt regelmatig samen in gemeenschappelijke tijden van aanbidding, lofprijzing, gebed. Dit is een kans om naar Gods Woord te luisteren en het op ons leven toe te passen, aangezien het ons informeert over alles wat we de hele dag doen en zeggen.

Geloofsontwikkeling betekent dat we bijbellessen hebben en een uitgebreid bijbelprogramma. De Bijbellessen zijn uniek van wat een leerling in de zondagsschool via zijn of haar kerk ontvangt. Het bijbelcurriculum van Holland Christian bestudeert elk bijbelverhaal met een verlangen om te zien hoe het verhaal gecentreerd en gefocust is op God, de auteur en voltooier van ons geloof. Studenten en docenten diep en bedachtzaam verken de bijbelse tekst: de context, geografie, geschiedenis en cultuur. Al deze componenten hebben een aanzienlijke invloed op wat de Bijbel voor zijn oorspronkelijke publiek betekende en dus ook op hoe deze tot ons spreekt. Alle christelijke bijbelleraren in Holland hebben een bachelordiploma en velen hebben een hoger diploma. Ze zoeken allemaal naar de Bijbel om op een zinvolle manier gelezen en ervaren te worden, en er wordt getrouw op gereageerd.

Geloofsontwikkeling betekent dat we samen een leven van trouw leven en delen, in waarheid en genade. Relaties zijn belangrijk op Holland Christian Schools. Medewerkers zijn volledig toegewijd aan Jezus Christus en Zijn Woord en aan het leven van trouw voor God. Het belang van relaties wordt niet alleen benadrukt in de klas, maar ook bij buitenschoolse activiteiten, beeldende kunst, sport, retraites, uitstapjes en servicemogelijkheden. Door gedeelde ervaringen, delen het personeel en de studenten open en eerlijk hun vreugde en verdriet, beproevingen en triomfen, bekentenissen en herstel. Het is de wens van de Holland Christian-staf om diepe en oprechte relaties met studenten te ontwikkelen terwijl ze samen het leven delen.

De toewijding aan geloofsontwikkeling drijft ons tot: verder denken dan onszelf zowel lokaal als globaal in daden van dienst. Het is onze wens om hier en nu "shalom" te brengen, op elk niveau en elke leeftijd. Elementaire studenten hebben servicemogelijkheden via grootoudervrienden, POD-groepen, door voedsel en huishoudelijke benodigdheden te verzamelen voor lokale voedselbanken, en voor te lezen aan jongere studenten. Oudere studenten dienen zowel individueel als als groep door vrijwilligerswerk te doen met teams of klassen bij de Rescue Mission, bij Compassionate Heart, Benjamin's Hope, bijles te geven op naburige scholen of door te helpen in lokale klaslokalen. Studenten worden ook aangemoedigd om het hele jaar door te reageren als dat nodig is. Dit omvat zaken als het inzamelen van huishoudelijke artikelen voor lokale families wier huizen zijn afgebrand en het inzamelen voor behoeften in andere landen, waaronder na de aardbeving in Haïti of na de tsunami in Japan, of helpen bij een aids-weeshuis voor kinderen in Lesotho, Afrika. Naast deze dingen worden studenten uitgedaagd om na te denken over hoe wat ze in hun huidige lessen leren, onmiddellijk kan worden gebruikt om een ​​verschil te maken in hun wereld.

Geloofsontwikkeling betekent dat met integriteit, in de loop van elke dag, elk uur, elke les en elke discipline, we erkennen opzettelijk dat "Dit is de wereld van mijn Vader" en dat alles van Hem is. De Bijbel biedt het fundament en de lens waardoor we God duidelijker zien. Elk onderwerp, elk concept, elke hypothese en elke waarheid wordt onderwezen door dit specifieke wereldbeeld. God is soeverein en heeft alle dingen goed geschapen. Toch zijn alle dingen van die oorspronkelijke goedheid gevallen. Jezus Christus heeft door Zijn dood en opstanding alle dingen verlost en zal ze uiteindelijk herstellen. En ten slotte voegen we ons bij het herstelwerk van de Heilige Geest door te proberen alle dingen nieuw te maken. Alle dingen houden samen in Christus. Dit is onze lens. Dit bijbelse kader geeft focus en vorm aan onze studie, ons leven, ons verleden, heden en toekomst, en onze reactie op alles wat we leren.

Dit is echt onderwijs dat christelijk is. Dit is onderwijs dat het hele kind met integriteit en intentie tegemoet komt. Dit is onderwijs waarin leerlingen van de kleuterschool tot en met hun laatste jaar opzettelijk en bedachtzaam kansen krijgen om God ontmoeten als reageer op Hem in trouw en in genade.

Wekelijkse middelbare schoolkapellen:

Neem plaats, steun uw voeten en geniet van ochtenddevoties met ons! We zijn zo gezegend dat we dit wekelijks samen mogen doen - zeldzame vreugde!

“Ik vind het geweldig dat we bij HC de kans krijgen om niet alleen over de wereld om ons heen te leren, maar we leren ook hoe Jezus ons hierheen heeft gestuurd om ons leven voor Hem te leven. Ik voel me zo gezegend om naar een school te gaan waar ik met de leraren over meer dan alleen school kan praten, en ze zijn zo bemoedigend als het gaat om ons geloof.”

-ALUMN '17

/ DISCIPELSCHAP PRAKTIJKEN

Het woord religie heeft het de afgelopen jaren zwaar gehad. Veel mensen zeggen graag dat ze volgelingen van Jezus zijn, maar niet religieus. Maar het is gemakkelijker te omarmen als we de betekenis van het woord religie begrijpen als iets dat een geloofsvolk 'samenbindt'. Zelfs Jezus bidt voor alle gelovigen in Johannes 17, dat we “allen één” mogen zijn, samengebonden als het Lichaam van Christus – dat we religieus mogen zijn.

De kern van groot christelijk onderwijs zijn de parallelle componenten van geloof en leren. Omdat religieuze training belangrijk voor ons is, onderwijzen we de belangrijkste principes van het christelijk geloof, maar er is meer dan dat. Als instelling geworteld in de gereformeerde traditie, bevestigt Holland Christian Schools de woorden van Abraham Kuyper en zegt: “Er is geen vierkante centimeter in het hele domein van ons menselijk bestaan ​​waarover Christus, die Soeverein is over alles, niet huilt, De mijne!" Als zodanig willen we geen geseculariseerd onderwijs aanbieden waar een bijbelklas aan vast zit. In plaats daarvan willen we studenten helpen begrijpen dat geloof dient als een lens waardoor ze de rest van hun leerproces kunnen doen. Het moet van invloed zijn op de manier waarop we taal benaderen, en wetenschap, en wiskunde, en geschiedenis, en kunst, en elk ander vakgebied waarin we duiken. We verwonderen ons over de complexiteit van de cel (Psalm 139:14), we bespreken hoe armoede en gemeenschapswerk (Jakobus 1:27) en onderzoeken hoe onze relatie met de aarde ertoe doet (Genesis 1:28). We leren meer over ons geloof - onze religie - en op zijn beurt vormt onze religie ons leren. Groot christelijk onderwijs moet die elementen altijd met elkaar verweven, niet alleen per ongeluk, maar met opzet.

De Discipelschapspraktijken van Holland Christian zijn geen programma of systeem, maar meer een lens die ons helpt om bewuster te leren dat ons geloof en ons leren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Discipelschap Praktijken verenigen ons als een schoolsysteem en geven ons een manier om ons geloof te bespreken die niet van jaar tot jaar of van leraar tot leraar verandert. Ze helpen ons een gemeenschappelijke taal te gebruiken om de complexiteit van de cursusinhoud en de wereld die we geroepen zijn te transformeren voor Jezus Christus te bespreken.

Terwijl we blijven leren over ons geloof, geven deze discipelschapspraktijken onze overtuigingen kracht, waardoor ons leren getrouwer wordt.

discipelschap-logo-hc-logoDe volgende Discipelschapspraktijken zijn ingebed in het leren van de kleuterschool tot en met de 12e klas, en zijn verweven met het curriculum in elk klaslokaal. Hoewel dit levenslange inspanningen zijn, geloven we dat kinderen volledig in staat zijn om niet alleen deze discipelschapspraktijken te begrijpen, maar ook van ganser harte te werken aan de vervulling ervan!

Godverheerlijkend:

Nederlandse christelijke studenten proberen Gods faam te verspreiden door hun aanbidding en verheerlijking van Hem in hun relaties, studie en spel door te reageren op Gods aanbod van redding door voor Hem te leven. Voorschoolse en vroege basisschoolleerlingen leren God te aanbidden en te verheerlijken in alles wat ze doen.

discipelschap-logo-woord

Woordgeworteld:

Studenten leren The Big Story in alle gebieden van het leven te verweven en de verhalen van de Schrift toe te passen op alle studiegebieden. Voorschoolse en vroege basisschoolleerlingen leren de verhalen van de Schrift en verbinden ze met 'The Big Story'. Het Grote Verhaal is een beschrijving van het Grote Verhaal van Gods Woord met gebruikmaking van de 'alle dingen'-samenvatting van Schepping, Val, Verlossing en Herstel. God heeft alle dingen goed geschapen. Alle dingen zijn van die oorspronkelijke goedheid gevallen. Jezus Christus heeft door Zijn dood en opstanding alle dingen verlost. We sluiten ons aan bij het herstelwerk van de Heilige Geest door te proberen alle dingen beter te maken. We worden eraan herinnerd dat elke vierkante centimeter die we kunnen onderzoeken, leren, onderscheiden, beoordelen of tegenkomen in het christelijk onderwijs wordt geïnformeerd door een sterk begrip van dit grote verhaal van de Schrift.

discipelschap-logo-wijsheid

Wijsheid zoeken:

Hollandse christelijke studenten gebruiken bijbelse wijsheid om beslissingen te onderscheiden en te informeren, Gods wijsheid te zoeken en Zijn waarheid toe te passen op het leven. Voorschoolse en vroege basisschoolleerlingen leren dat God de gever van alle wijsheid is, en leren zich tot God te wenden voor leiding op alle gebieden van het leven.

discipelschap-logo-creatie

Creatie-houden:

Studenten leren de schepping te herstellen en Gods hulpbronnen te ontwikkelen, waarbij ze de spanning leren tussen werken en de aarde beschermen. Voorschoolse en vroege basisschoolleerlingen leren dat God de aarde heeft geschapen en ons roept om ervoor te zorgen door eigenaar te worden van de wereld om ons heen, door Gods schepping en de middelen die Hij ons verschaft te beschermen.

discipelschap-logo-dienaar

Dienaar-Leven:

Hollandse christelijke studenten leren de tegenculturele en transformerende aard van een dienaar zijn, aangezien het ons leren, ons leven en Gods woord vormgeeft. Voorschoolse en vroege basisschoolleerlingen leren God te dienen door anderen vriendschap te tonen, om anderen dagelijks op een Christus-achtige manier te dienen door anderen voor zichzelf te stellen. Het hart van een dienaar is een kanaal van Gods transformerende genade naar de wereld om ons heen.

discipelschap-logo-genade

Genade-ademhaling:

Hollandse christelijke studenten oefenen om een ​​gemeenschap te worden die genade uitademt aan anderen als directe reactie op de genade die van God wordt ingeademd. Dit in- en uitademen van Gods genade, zelfs als het moeilijk is, wordt geleerd door het ontvangen van Gods genadegave en leidt tot het verlenen van genade aan anderen. Voorschoolse en vroege basisschoolleerlingen leren over Gods genade en hoe ze deze met anderen kunnen delen.

discipelschap-logo-community

Gemeenschapsgroei:

Hollandse christelijke studenten leren dankbaar bij te dragen aan de diepte en het bereik van de gemeenschap, een groeiende gemeenschap als het lichaam van Christus door elkaar te dienen. Voorschoolse en vroege basisschoolleerlingen leren dat we allemaal tot Gods familie behoren en elkaars diverse door God gegeven gaven en bekwaamheden moeten waarderen.

discipelschap-logo-koninkrijk

Koninkrijksopbouw:

Studenten leren dat Gods heerschappij en heerschappij in alle aspecten van het leven ons ertoe aanzet om vandaag deel te nemen en morgen verder te bouwen aan het Koninkrijk als we de Heilige Geest volgen. Voorschoolse en vroege basisschoolleerlingen leren de leiding van de Heilige Geest kennen, luisteren en volgen die ons in staat stelt om Koninkrijksbouwers te zijn.

discipelschap-logo-beauty

Schoonheid-creërend:

Studenten creëren, genieten en delen God-eervolle schoonheid en herkennen hun eigen individuele gaven en de gaven van hun leeftijdsgenoten.

discipelschap-logo-afbeelding

Beeldreflecterend:

Studenten leren dat we zijn geschapen naar Gods beeld, weerspiegeld door hun woorden en daden, en reflecteren in zichzelf en anderen in de hele gemeenschap.

discipelschap-logo-discipel

Discipel maken:

De cursisten leren wat het betekent om Jezus te volgen, zijn discipelen te zijn en anderen uit te nodigen om Jezus ook te volgen. Studenten werken aan het leren van verschillende strategieën om elkaar lokaal en door alle naties te discipelen.